POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

(Informacja RODO o przetwarzaniu danych osobowych)

 

www.si-nieruchomosci.pl

 

Obowiązuje od: 1 marca 2023 r.

 

§1

Tożsamość administratora danych

 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.si-nieruchomosci.pl oraz w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest Jakub Trybuś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SIMPLE INVESTMENT NIERUCHOMOŚCI JAKUB TRYBUŚ, ul. Jerzego Bajana 9/8, 54-129 Wrocław, Polska; NIP: 8952235878; REGON: 520536560, e-mail: jakub.trybus@si-nieruchomosci.pl; nr telefonu: 602 826 965.

 2. Zasady przetwarzania plików cookies zostały udostępnione w Polityce Cookies dostępnej pod adresem: www.si-nieruchomosci.pl/polityka-cookies

 3. Poniższa Polityka Prywatności (Informacja RODO) obejmuje zasady przetwarzania danych osób odwiedzających niniejszą stronę internetową, osób korzystających z usług pośrednictwa nieruchomości świadczonych przez Administratora danych osobowych, a także gromadzonych poprzez kontakt bezpośredni i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (formularz kontaktowy, adres e-mail lub telefonicznie).

 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§2

Stosowane definicje

 

 1. Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych Użytkowników i osób korzystających z usług przedsiębiorcy, tj. Jakub Trybuś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SIMPLE INVESTMENT NIERUCHOMOŚCI JAKUB TRYBUŚ, ul. Jerzego Bajana 9/8, 54-129 Wrocław, Polska; NIP: 8952235878; REGON: 520536560, e-mail: jakub.trybus@si-nieruchomosci.pl; nr telefonu: 602 826 965.

 2. Użytkownik - osoba, która dobrowolnie przegląda strony Serwisu, kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez formularz kontaktowy lub dane teleadresowe dostępne na stronie internetowej, korzysta z usług Administratora danych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, etc.

 3. Serwis/strona internetowa - strona internetowa dostępna pod adresem www.si-nieruchomosci.pl, za pomocą której Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego lub danych teleadresowych, dostępnych na stronie.

 4. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

 

§3

Cele przetwarzania danych

 

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

   1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. przygotowania i zawarcia umowy, a także jej realizacji i wykonania umowy lub usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

   2. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, jak danych teleadresowych dostępnych na stronie, w szczególności poprzez formularz kontaktowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą,

   3. udokumentowania wykonania usług, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

   4. wysyłania zamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną, jeśli osoba, której dane dotyczą wyrazi na to dobrowolną zgodę,

   5. dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą.

 2. Podanie danych jest niezbędne do przygotowania i realizacji umów o świadczenie usług, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.

 3. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia prawidłową realizację umowy, wystawienie rachunku lub faktury lub podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 4. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

§4

Odbiorcy danych osobowych

 

 1. Dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie Administratora danych, w szczególności w celu:

   1. utrzymania poczty elektronicznej Administratora danych osobowych,

   2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu prowadzenia obsługi i realizacji umowy o świadczenie usług,

   3. wsparcia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie rozliczenia podatkowego,

   4. innym podmiotom realizującym usługi konsultacyjne lub pomoc prawną na rzecz Administratora danych, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.

 2. Dane osobowe osób, w szczególności korzystających z usług Administratora danych, mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy pośrednictwa nieruchomości, w tym nabywcom/zbywcom nieruchomości, deweloperom, innym agentom/biurom nieruchomości lub podmiotom obsługującym daną nieruchomość.

 3. Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom odbywa się w celu wykonania umowy za uprzednią zgodą i wiedzą osoby, której dane dotyczą. W wyniku udostępnienia danych inny podmiot będzie jednocześnie osobnym, samodzielnym administratorem tych danych.

 

§5

Sposoby gromadzenia danych

 

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

   1. wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,

   2. podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy drogą elektroniczną,

   3. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności,

   4. wypełnienie formularza zapisu na newsletter.

 

§6

Fanpage Administratora danych w mediach społecznościowych

 

 1. Administrator danych jest także jednocześnie współadministratorem danych jego obserwatorów w mediach społecznościowych - szczególnie osób, które  korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na fanpageu - Facebook - Simple Investment Nieruchomości” i/lub Instagram pod nazwą konta si_nieruchomosci”, prowadzonych przez Administratora danych w tych serwisach społecznościowych.

 2. W pozostałym zakresie administratorem danych Użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy

 3. Dane osobowe Użytkownika, który lubi i/lub obserwuje fanpage Administratora w mediach społecznościowych będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku ze stosowaniem rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 4. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

 

§7

Okres przetwarzania danych

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

   1. przez okres trwania zawartej umowy, a następnie w celu udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury - dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

   2. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną lub telefoniczną, o ile nie dojdzie do zawarcia umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych,

   3. w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) do czasu odwołania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem,

   4. w celu dochodzenia roszczeń, na podstawie ustawy z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

   1. prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania,

   1. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,

   2. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,

   1. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,

   1. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,

   2. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

   3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,

   4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

§9

Postanowienia końcowe

 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub miany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej Polityki Prywatności, które będą obowiązywały w ciagu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu.

Polityka cookies

Polityka Prywatności

Copyright © 2024 Simple Investment Nieruchomości. All rights reserved.